Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Hồ sơ năng lựcSơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

co-cau-to-chuc

Thuyết minh sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Đứng đầu công ty là Giám đốc, người trực tiếp quản lý, chỉ đạo và tổ chức điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của công ty, cơ quan

Toàn thể cán bộ công nhân viên về hoạt động kinh doanh theo cơ cấu một thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý theo nguyên tắc đơn giản gọn nhẹ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả

Phó GĐ Kinh doanh, tài chính, kỹ thuật: là người phụ trách các mảng về kinh doanh hàng hóa, tài chính, kỹ thuật của toàn công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ của mình

Các trưởng phòng ban của các phòng ban nghiệp vụ có trách nhiệm báo cáo và đề xuất ý kiến trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi phòng ban đều có nhiệm vụ cụ thể

Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ lập kế hoạch cho các bộ phận khác thực hiện từ thực hiện tiền khả thi và đi vào hoạt động

o   Xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh

o   Thu thập các thông tin về sản phẩm để về phản ánh lại với các bộ phận phân tích và lập kế hoạch kỳ tiếp theo

Phòng tổ chức hành chính: Thay giúp việc cho Giám đốc, thực hiện xây dựng mô hình tổ chức, quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên, tổ chức nhân sự, sắp xếp lao động, hành chính quản trị. Đồng thời hướng dẫn tình hình hoạt động của công ty, tiếp nhận quản lý, phân phối và lưu trữ tài liệu, công văn đi và đến.

Phòng tài chính – kế toán: Nhiệm vụ chính là hướng dẫn và kiểm tra thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê, thu nhận các thông tin kinh tế, giám sát đầy đủ kịp thời và chính xác mọi nhiệm vụ kinh tế phát sinh trong công ty đối với Nhà nước, chế độ qui chế trả lương, phân tích hoạt động tài chính, tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh để báo cáo thường xuyên cho ban giám đốc.

Bài viết liên quan