Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Hồ sơ năng lựcNăng lực tài chính, nhân sự

Năng lực tài chính, nhân sự

Năng lực tài chính

Trước hết chúng tôi nhận thức được vai trò của tài chính đối với sự phát triển của công ty là rất cần thiết. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành

–         Huy động và đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt dộng SXKD của Doanh nghiệp mình.

–         Tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả

–         Giám sát, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động SXKD, thông qua tình hình thu, chi tiền tệ

Căn cứ vào đánh giá năng lực tài chính Công ty:

Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Long hiện tại có một tiềm lực vững vàng về tài chính, với:

–         Vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng

–         Vốn khác: 2.000.000.000 đồng

–         Tổng tài sản: 15.000.000.000 đồng

–         Tổng doanh thu: 58.000.000.000 đồng

–         Nợ phải thu: 15.000.000.000 đồng

–         Nợ phải trả: 3.000.000.000 đồng

(Số liệu BCTC năm 2010 – Công ty TNHH CKĐ Thành Long)

Những năm gần đây hoạt động sản xuất đã đi vào ổn định, các hợp đồng đã được ký kết nhiều và doanh thu cũng được tăng cao. Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, là đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, được phép sử dụng con dấu riêng và tự tổ chức phân cấp quản lý cán bộ, mở tài khoản tiền Việt tại các ngân hàng Việt Nam và sẵn sàng mở tài khoản tại nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng

Trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu, Công ty đã có những bước phát triển đáng kể. Trong kế hoạch mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng, công ty đã đề ra các biện pháp, định hướng để ổn định thị trường tiêu thụ và mở rộng thị trường mới  …

Năng lực nhân sự:

Công ty Thành Long có thế mạnh về lực lượng lao động về số lượng có trình độ tay nghề, chuyên môn khá cao: được thể hiện ở bảng sau

STT Chức danh Trình độ
Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Kỹ thuật
01 Khối quản lý 1 3 3 1
02 Khối kỹ thuật 3 1
03 Công nhân kỹ thuật
Bậc 2/7 10
Bậc 3/7 11
Bậc 4/7 28
Bậc 5/7 35
Bậc 6/7 36
Bậc 7/7 18

Bài viết liên quan